Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Impuls, czyli jak zwiększyć zaangażowanie pracowników firmy

Beata Molska, Marta Prokopek-Pyśk

Na przykładzie projektu realizowanego przez Xella Polska

Inicjatywa Impuls to szeroko zakrojony projekt, obejmujący wiele obszarów miękkiego HR oraz innych obszarów wspierających zaangażowanie pracowników, takich jak digitalizacja czy benefity pracownicze.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wdrożenie action planu po badaniu zaangażowania może rozbudzić proaktywność, innowacyjność i działania cross-funkcyjne wśród pracowników?
  • Jak w odpowiedzi na oczekiwania pracowników zaprojektować proces job gradingu i wdrożyć nową, rynkową politykę świadczeń i benefitów?
  • Jak szeroko zakrojone szkolenia wsparły rozwój kompetencji pracowników w zakresie przywództwa, uczenia innych oraz efektywnego zarządzania czasem i projektami?

Kiedy w 2018 r. powstawał dział rekrutacji i rozwoju i zaczynałyśmy pracę w obszarze tzw. miękkiego HR, którego w firmie wcześniej nie było, nie zdawałyśmy sobie sprawy, jaki czeka nas ogrom pracy. Kultura organizacji, jaką zastałyśmy, w dużej mierze opierała się na silosach zogniskowanych wokół trzech pionów – produkcji, sprzedaży i administracji, a zaopiekowanie stałego, planowego procesu dbania o potrzeby pracowników związane z ich rozwojem czy benefitami pozapłacowymi pozostawało w sferze planów.

Ponieważ dotychczas w firmie istniał tylko Dział Kadr i Płac, zajmujący się twardym HR, pracownicy Xella byli spragnieni wszelkich działań z obszaru „miękkiego”: szkoleń, inicjatyw pracowniczych, konkursów czy innych projektów propracowniczych, a także lepiej funkcjonującej komunikacji wewnętrznej.

,,Dzięki postawom, jakie reprezentują pracownicy, sposobowi ich działania, myślenia czy postępowania, wartości nie pozostają jedynie pustym sloganem, a stają się integralną częścią kultury organizacyjnej.''

Dodatkowo firma pracowała na wielu przestarzałych systemach i w momencie rozpoczynania projektu była u progu wielu czekających ją zmian w różnych obszarach organizacji. Do ich przeprowadzenia były potrzebne:

  • otwartość na te zmiany,
  • proaktywność,
  • zaangażowanie pracowników w przeprowadzenie z sukcesem wszystkich zaplanowanych organizacyjnie procesów.

Znaczny przyrost zatrudnienia pracowników oraz powstawanie nowych, innowacyjnych działów, np. dział projektowy – BIM czy platformy Building Companion, dodatkowo powodowało pogłębienie różnic kulturowych wewnątrz organizacji, co utrudniało komunikację i współpracę między pionami i działami. 

Już podczas procesu rekrutacji na stanowiska dyrektora działu rekrutacji i rozwoju, kiedy spotykałam się z zarządem, świadomym opisanej powyżej sytuacji, jednym z zadań, które postawiono przed planowanym działem rekrutacji i rozwoju, była właśnie zmiana kultury pracy na kulturę projektową, gdzie wiele osób z różnych pionów pracuje ze sobą, dzieli się wiedzą i wspólnie osiąga cel.

A więc dążenie do zburzenia silosów na rzecz współpracy miało być jednym z celów postawionych przed naszym działem.

Wysłuchałyśmy więc uważnie zarządu i jego obserwacji oraz oceny sytuacji, a następnie postanowiłyśmy sięgnąć głębiej – dokonać szerokiej i wielowymiarowej diagnozy sytuacji, wysłuchać pracowników i menedżerów, zebrać jak najszersze informacje, aby potem podjąć skuteczne działania naprawcze.

Warto wspomnieć, że obie z Martą, zatrudnioną do mojego działu jako HRBP, przez długą część naszej kariery zawodowej pracowałyśmy w instytucjach finansowych, toteż zetknięcie się z rzeczywistością firmy produkcyjnej i dopasowanie właściwych narzędzi zarówno diagnostycznych, jak i później komunikacji oraz szkoleń, było dla nas dodatkowym wyzwaniem. 

BADANIE ZAANGAŻOWANIA I JEGO REZULTATY

Aby sprostać postawionym nam zadaniom i zaprojektować dostosowany do potrzeb tej konkretnej organizacji action plan, zaczęłyśmy od obiektywnych badań zastanej sytuacji. 

Jednym z pierwszych działań było więc przeprowadzenie w marcu 2018 r. badania zaangażowania pracowników. Przeprowadziłyśmy je w formie online w celu zachowania pełnej anonimowości, wykorzystując do tego narzędzie grupowe we współpracy z firmą zewnętrzną i na jej platformie. 

Gdy otrzymałyśmy wyniki, postanowiłyśmy pogłębić jeszcze diagnozę poprzez rozmowy z pracownikami wszystkich zakładów produkcyjnych i działów. Były rozmowy z menedżerami, prezentacja wyników oraz pogłębione rozmowy z pracownikami w tzw. grupach focusowych. Dzięki temu była okazja do wysłuchania ich oraz lepszego poznania zarówno potrzeb, jak i kultury pracy. Było to pierwsze tego typu badanie w historii firmy, ale frekwencja okazała się bardzo wysoka – był to widomy znak, że pracownicy chcieli być wysłuchani i zależało im na zmianach. 

Wyniki pokazały, że jeśli chodzi o tzw. wskaźnik ECI (Employee Commitment Index), byliśmy nieco poniżej benchmarku w przypadku firm produkcyjnych, ale wielu pracowników doceniło Xellę jako rzetelnego pracodawcę i poleciłoby go swoim znajomym. 

Rozmow...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały